An ninh con người trong Đại dịch COVID-19: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn (Phần cuối)

  • Đào Thị Minh Hương
Từ khóa: an ninh con người, đại dịch, COVID-19, nguy cơ, đe dọa.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu in trong Nghiên cứu Con người số 1(124) 2023

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-25
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU