Nội hàm của quyền con người được sống trong môi trường trong lành, bền vững

  • Lê Hồng Hạnh
Từ khóa: quyền con người; quyền được sống trong môi trường trong lành, bền vững.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu in trong Nghiên cứu Con người số 1(124) 2023

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-25
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU