Cơ hội, thách thức của người lao động trước mục tiêu Net Zero và giải pháp cho Việt Nam

  • Nguyễn Thị Hoài Lê
Từ khóa: Net Zero, người lao động, thị trường lao động.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu in trong Nghiên cứu Con người số 1(124) 2023

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-25
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU