Vấn đề công lý và điều tốt trong cuộc tranh luận giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng đồng phương Tây đương đại

  • Nguyễn Hùng Vương
  • Trần Xuân Hiệp
Từ khóa: cân bằng suy nghĩ, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cộng đồng, điều tốt, công lý chính trị.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu in trong Nghiên cứu Con người số 1(124) 2023

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-25
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU