Ứng xử với tin giả về COVID-19 trên mạng xã hội của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • Phạm Hương Trà
  • Đặng Vân Trang
Từ khóa: COVID-19, tin giả, ứng xử, mạng xã hội, sinh viên.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu in trong Nghiên cứu Con người số 1(124) 2023

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-25
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU