Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam

  • Hồ Việt Hạnh
  • Lê Văn Hà
  • Nguyễn Danh Cường
Từ khóa: Vai trò, hệ thống chính trị cơ sở, phát triển, du lịch, Quảng Nam

Tóm tắt

Bài báo này tập trung đánh giá vai trò của hệ thống chính trị cơ sở (HTCTCS) tỉnh Quảng Nam trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch thông qua điều tra, đo lường hiểu biết của người dân về một số chính sách phát triển du lịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy HTCTCS tỉnh Quảng Nam đã có vai trò quan trọng trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch và góp phần vào phát triển du lịch của địa phương. Tuy nhiên, việc phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là ở các xã miền núi. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất 6 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của HTCTCS trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
Bài viết