Chất lượng lễ hội điện Huệ Nam ở Thừa Thiên Huế: Một tiếp cận thực nghiệm

  • Lê Thị Thanh Xuân
  • Ngô Thị Thùy Dương
Từ khóa: Chất lượng lễ hội, lễ hội điện Huệ Nam ở Thừa Thiên Huế, tín ngưỡng Thờ Mẫu.

Tóm tắt

Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh. Hằng năm, lễ hội được tổ chức vào tháng ba và tháng bảy âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương - nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu được thu thập từ 160 du khách đến Lễ hội trong hai ngày từ 06 -07/4/2019 (tức 02/03 - 03/03 âm lịch). Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội là “Chương trình”, “Cơ sở vật chất”, “Môi trường lễ hội”, và “Nhân viên phục vụ”. Từ kết quả đó, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng lễ hội điện Huệ Nam trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
Bài viết