Những thách thức trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt

  • Nguyễn Văn Mạnh
Từ khóa: Dân tộc Chứt; văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy; thách thức; chính sách dân tộc.

Tóm tắt

Trong những năm qua, nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho dân tộc Chứt định canh định cư, phát triển kinh tế, xã hội nên đời sống của người dân có những cải thiện đáng kể. Theo đó, các giá trị văn hóa truyền thống ít nhiều được phục hồi, gìn giữ. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa tại vùng miền núi của tỉnh Quảng Bình, nơi cư trú chủ yếu của dân tộc Chứt, bài viết này tập trung đề cập đến những nội dung sau: Các giá trị văn hóa truyền thống, những thách thức và giải pháp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Chứt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
Bài viết