Những cuộc tiếp xúc với “Vua lửa, Vua nước” ở Tây Nguyên qua các nguồn sử liệu

  • Trần Thị Phương Hoa
Từ khóa: Thủy Xá (Vua Nước), Hỏa Xá (Vua Lửa), Tây Nguyên, Jarai.

Tóm tắt

Thông qua các nguồn sử liệu của Việt Nam, chủ yếu Đại Nam thực lục (Tập 1 và Tập 2), Đại Nam liệt truyện (Tập 2),và nguồn sử liệu ghi chép trong thời Pháp thuộc cũng như thời kỳ hiện đại, bài viết trình bày sự tiếp xúc giữa người dân Việt và người phương Tây với cư dân Hỏa Xá, Thuỷ Xá và một số gặp gỡ trực tiếp với Vua Lửa, Vua Nước. Qua mô tả trực tiếp những cuộc tiếp xúc này, bài viết giúp hình dung được không gian sinh sống (khu vực nằm giữa Bản Đôn và Kontum), đời sống vật chất và tín ngưỡng của cư dân Hoả Xá, Thuỷ Xá thời kỳ Đại Việt, kể từ Lê Thánh Tông và sau này là thời kỳ các Chúa Nguyễn, Vua Nguyễn, cho đến thời hiện đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
Bài viết