Ngôn ngữ văn hóa trong Tuồng Nôm “Liệu đố” (Nguyễn Diêu)

  • Võ Minh Hải
  • Võ Thị Thu Hòa
Từ khóa: Tuồng Nôm, tuồng Bình Định, ngôn ngữ văn hoá, ngôn ngữ tuồng, Liệu đố.

Tóm tắt

Bài viết tập trung tìm hiểu về cuộc đời, hành trang của nhà biên soạn tuồng Nguyễn Diêu (Bình Định) và những giá trị đặc sắc của vở tuồng Liệu đố, một tác phẩm tuồng Nôm tiêu biểu của ông. Từ hướng tiếp cận văn hoá, nghiên cứu đã khái quát và nêu bật một số nét đặc sắc về ngôn ngữ của tác phẩm Liệu đố. Qua ngôn ngữ văn hoá, người đọc có thể nhận thấy tác phẩm đã đánh dấu một bước phát triển khá đặc sắc của dòng tuồng Nôm Trung đại nói chung và tuồng Bình Định nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
Bài viết