Xác lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

  • Phạm Đi
Từ khóa: Chủ quyền quốc gia, Không gian mạng, Không gian thứ năm

Tóm tắt

Chủ quyền quốc gia luôn gắn với quá trình lịch sử và có tính lịch sử. Cùng với sự tiến bộ và sự phát triển nhanh chóng các nền tảng công nghệ, nội hàm của “chủ quyền quốc gia” cũng phải được bổ sung, hoàn thiện. Nếu như trước đây “chủ quyền quốc gia” được giới định bằng vùng đất, vùng trời, vùng biển-hải đảo và sau đó đến “không gian thứ tư”: không gian vũ trụ, thì ngày nay với xu thế của kinh tế số, xã hội số,… chủ quyền quốc gia phải được bổ sung “không gian thứ năm”: không gian mạng. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luậnthực tiễn, tính tất yếu, quan điểm, giải pháp để xác lập và tuyên bố chủ quyền quốc gia trên không gian mạng làm căn cứ pháp lý cho việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11