Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực tiểu vùng sông Mekong trong bối cảnh sáng kiến “Một vành đai một con đường”

  • Dương Văn Huy
  • Chu Công Hùng
Từ khóa: Trung Quốc, khu vực tiểu vùng sông Mekong, Sáng kiến Một vành đai một con đường (BRI), gia tăng ảnh hưởng, cạnh tranh nước lớn

Tóm tắt

Bài viết phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực tiểu
vùng sông Mekong trong bối cảnh sáng kiến “Một vành đai một con đường” (BRI) của Bắc Kinh
trong những năm gần đây. Nghiên cứu này tập trung phân tích mục tiêu Trung Quốc gia tăng
ảnh hưởng đối với khu vực tiểu vùng sông Mekong; phân tích thực trạng Trung Quốc gia tăng
ảnh hưởng đối với khu vực này trên các lĩnh vực khác nhau. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra
rằng, Trung Quốc sử dụng BRI với tư cách là công cụ gia tăng ảnh hưởng tương đối hữu hiệu
tại khu vực tiểu vùng sông Mekong.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-11