Nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam

  • Phan Trần Trung Dũng
  • Nguyễn Thị Hà Thanh
  • Võ Minh Thu
Từ khóa: Doanh nghiệp bất động sản, Mô hình Logit, Rủi ro phá sản

Tóm tắt

Mục tiêu của bài viết nhằm phát hiện các nhân tố tác động đến khả năng phá sản của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam bằng cách đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số biến số đến khả năng rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp này. Kết quả phân tích hồi quy mô hình Logit cho thấy: tỷ số tổng nợ phải trả trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hệ số thanh toán tổng quát và tỷ lệ lãi suất có tác động cùng chiều với khả năng phá sản của doanh nghiệp bất động sản. Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ số vốn hoạt động thuần trên tổng tài sản, tỷ lệ thanh toán nhanh, vòng quay khoản phải thu và chỉ số kinh tế vĩ mô GDP có mối quan hệ ngược chiều với khả năng phá sản của doanh nghiệp. Các đề xuất rút ra từ kết quả bài nghiên cứu có thể giúp doanh nghiệp bất động sản có được sự chuẩn bị tốt hơn để phòng ngừa rủi ro phá sản đồng thời đưa ra chiến lược hiệu quả để giảm thiểu và ứng phó khi hoạt động của doanh nghiệp xuất hiện dấu hiệu rủi ro phá sản.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-30