CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH: TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM THỜI TRANG

  • Đỗ Thu Ngân
  • Hoàng Quốc Việt
  • Nguyễn Tiến Hưng
Từ khóa: Hành vi tiêu dùng xanh, Sản phẩm thời trang

Tóm tắt

Bài viết này xác định, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh, cụ thể là sản phẩm thời trang xanh. Bài viết sử dụng dữ liệu khảo sát thu thập từ 305 mẫu trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ý định tiêu dùng sản phẩm thời trang xanh của người dân tại Hà Nội chịu ảnh hưởng cùng chiều từ 4 yếu tố là thái độ hướng tới hành vi, phong cách thời trang, nhận thức về môi trường và xã hội, nhận thức sẵn sàng kiểm soát hành vi. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng quan trọng giúp định hướng được hành vi tiêu dùng bền vững.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-02