Tập. 1 Số. 143 (2022): Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế - Số 143