PHÁT HIỆN EMAIL URL LỪA ĐẢO SỬ DỤNG HỌC MÁY CÓ GIÁM SÁT

  • Vũ Xuân Hạnh, Trần Tiến Dũng, Đỗ Thị Uyển, Hoàng Việt Trung, Ngô Minh Phương
Từ khóa: Tấn công URL Phishing, phát hiện Email URL Phishing, Học máy, Phát hiện tấn công lừa đảo qua thư, An ninh mạng, URL độc hại

Tóm tắt

Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và internet, các cuộc tấn công trên mạng ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm cao và rất khó kiểm soát. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào việc phát hiện email URL lừa đảo, là một dạng của các cuộc tấn công lừa đảo bằng cách đề xuất 51 đặc trưng URL để xác định. Chúng tôi sử dụng tập dữ liệu email URL Phishing có độ tin cậy cao và dựa trên các đặc trưng được trích chọn, nghiên cứu của chúng tôi đạt được độ chính xác tổng thể khoảng 94.53% khi sử dụng các kỹ thuật học máy có giám sát Random Forest.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06
Chuyên mục
Bài viết