ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH – NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỰA NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

  • Trần Phương Thảo
Từ khóa: phân tích tài chính, phân tích rủi ro tài chính, rủi ro tài chính, mô hình kinh tế lượng, doanh nghiệp nhựa niêm yết

Tóm tắt

Bài viết làm rõ cơ sở lý thuyết về rủi ro tài chính, các kết quả của các công trình trước đây về sự tác động của các nhân tố tới rủi ro tài chính. Bài viết sử dụng mô hình kinh tế lượng và phần mềm Stata 20 để xác định sự tác động của một số nhân tố đến rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam. Kết quả hồi quy FEM - ước lượng vững cho thấy rằng: Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, hệ số khả năng sinh lời, hệ số năng lực hoạt động của các doanh thu nhựa niêm yết có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro tài chính, hệ số khả năng thanh toán tức thời, tỷ trọng tài sản cố định trong tổng tài sản có mối quan hệ cùng chiều với rủi ro tài chính, và tất cả đều có ý nghĩa thống kê cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06
Chuyên mục
Bài viết