Hoàn thiện văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự

  • Trần Trọng Hoàn
  • Nguyễn Thị Thanh Huyền
Từ khóa: Áp dụng pháp luật; Bộ luật Hình sự; văn bản quy phạm pháp luật hình sự; công văn, giải đáp vướng mắc

Tóm tắt

Bài viết chỉ ra những vướng mắc, khó khăn trong áp dụng pháp luật hình sự từ thực tiễn giải quyết các vụ án như chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thay thế, hạn chế về hình thức văn bản hướng dẫn, nhận thức khác nhau đối với hiệu lực của văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự, tồn tại về nhận thức giữa áp dụng công văn và văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn trên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-08
Chuyên mục
Bài viết