Tối ưu giải thuật điều khiển máy in bánh 3D

  • Nguyễn Vũ Quỳnh
  • Lưu Hoàng Sơn
  • Nguyễn Tấn Nhật
  • Lê Hiển
Từ khóa: 3D printer, Control, FPGA

Tóm tắt

Bài báo này trình bày các bước thiết kế máy in bánh 3D, thiết kế bộ điều khiển 3 trục cho máy. Bộ điều khiển được mô phỏng bằng Simulink/Modelsim và thực nghiệm trên Kit DE2-70 để kiểm nghiệm thuật toán trước khi lắp đặt vào máy thực tế. Bộ điều khiển tốc độ và vị trí cho động cơ servo là bộ điều khiển mờ kết hợp phương pháp điều khiển vector. Ngôn ngữ lập trình mô tả phần cứng được sử dụng để thực thi thuật toán điều khiển. Cuối cùng kết quả mô phỏng và thực nghiệm được so sánh và thảo luận.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12