Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ứng dụng thiết lập bảng tra tổng quát xác định chiều dày kết cấu áo đường mềm theo 22 TCN 211-06 và 22 TCN 274-01 Tải xuống tải PDF