Nhân giống in Vitro cây sâm bố chính

  • Nguyễn Thị Huyền Trang
  • Vũ Thị Thu Hương
  • Vưu Ngọc Dung
  • Trịnh Thị Thanh Huyền
  • Ngô Quang Hưởng
Từ khóa: Hibiscus Sagittifolius kurz, Sâm bố chính, In vitro, BA, Kinetin

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sâm Bố Chính Hibiscus Sagittifolius Kurz từ cây in vitro do công ty TNHH MTV Ươm Mầm Việt cung cấp. Trên môi trường MS bổ sung 0,60mg/L BA (6– Benzyladenin), 100% đoạn thân sâm Bố Chính cảm ứng tạo chồi sau 21 ngày nuôi cấy. Hệ số nhân chồi đạt cao nhất (3,04 lần) sau 28 ngày nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 0,50mg/L BA kết hợp 0,2 mg/L kinetin. Sau 28 ngày nuôi cấy, chồi in vitro tạo rễ bất định và tăng trưởng tốt nhất (5,26 rễ/chồi) trên môi trường MS bổ sung 0,50mg/L NAA (Naphthaleneacetic acid). Các cây con in vitro đạt tỷ lệ sống 80% trên giá thể xơ dừa ẩm sau 7 ngày thuần dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12