Mô phỏng bộ điều khiển mờ thích nghi và Kalman mở rộng trong điều khiển tốc độ động cơ PMSM không sử dụng cảm biến

  • Nguyễn Vũ Quỳnh
  • Hoàng Thị Nga
  • Trần Trung Hướng
Từ khóa: Adaptive fuzzy, Motor controller, VHDL, Extended kalman filter

Tóm tắt

Bài báo này trình bày thuật toán mờ thích nghi dùng để điều khiển tốc độ cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Tốc độ của rotor được ước lượng dựa trên bộ lọc kalman mở rộng giảm bậc. Toàn bộ thuật toán điều khiển của động cơ được lập trình bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL. Hệ thống mô phỏng được kết hợp giữa Matlab/Simulink và ModelSim. Kết quả mô phỏng thể hiện, tốc độ động cơ tốc độ động cơ đáp ứng tốt với tốc độ đặt và không ảnh hưởng khi thông số của hệ thống thay đổi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-12