CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM

Factors affecting the competitiveness of textile enterprises in Vietnam

  • Nguyễn Thị Kim Hiệp
Từ khóa: Doanh nghiệp dệt may; Năng lực cạnh tranh; SEM; TPP

Tóm tắt

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của Việt Nam với nhiều cơ chế liên kết
kinh tế mới như TPP, AEC, EVFTA, ... vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp. Nghiên cứu này sử dụng mô hình kinh tế lượng (SEM) với dữ liệu khảo sát gồm 251 doanh nghiệp dệt, may ở Tp. Hồ
Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương nhằm phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt,
may ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 6 yếu tố gồm chính sách hỗ trợ, khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào, năng
lực tài chính, năng lực thương hiệu, năng lực nguồn nhân lực, năng lực marketing có tác động đến năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp dệt may. Kết quả nghiên cứu là nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng cho các bên liên quan trong việc
hoạch định chính sách quản lý trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-04
Chuyên mục
Bài viết