CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

Determinants of individual customer’s selection of banks in Bien Hoa city

  • Nguyễn Thị Ngọc Diệp
  • Nguyễn Quốc Huy
Từ khóa: Lựa chọn ngân hàng; Khách hàng cá nhân; Biên Hòa

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách
hàng cá nhân tại thành phố Biên Hòa. Dự liệu nghiên cứu được điều tra trực tiếp từ 285 cá nhân bằng phiếu điều tra phỏng
vấn trực tiếp tại thành phố Biên Hòa vào năm 2014. Bằng mô hình hồi quy Binary Logistic, kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 7
yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của các khách hàng cá nhân như: Lợi ích từ sản phẩm, thuận tiện, hữu
hình, nhân viên ngân hàng, danh tiếng ngân hàng, ảnh hưởng của những người xung quanh và marketing. Với những yếu tố
này, bài viết đưa ra một vài gợi ý đối với ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút khách hàng của ngân hàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-04
Chuyên mục
Bài viết