CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÀNH DỆT MAY

Factors affecting supporting industries development in Vietnam: A case study in textiles garments sector

  • Lưu Tiến Dũng
  • Nguyễn Thị Kim Hiệp
Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ; Ngành dệt may; SEM; TPP

Tóm tắt

Trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ nói chung và ngành dệt
may nói riêng sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền
vững ngành. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may ở Việt Nam. Kết
quả nghiên cứu cung cấp nền tảng lý luận khoa học và thực tiễn quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học
và doanh nghiệp đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành dệt may, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc
tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-04
Chuyên mục
Bài viết