Nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng thủy sản dựa trên việc thiết lập mô hình ngôi nhà rủi ro HOR

MAPPING OF SUPPLY CHAIN RISK IN INDUSTRIAL FISHERIES BASED ON HOUSE OF RISK FRAMEWORK (HOR)

  • Nguyễn Thị Lệ Thủy
Từ khóa: Chuỗi cung ứng thủy sản; Mô hình tham chiếu SCOR; Ngôi nhà rủi ro; Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng

Tóm tắt

Một trong những lĩnh vực đóng góp đáng kể cho sự phát triển nền kinh tế Việt Nam là ngành công nghiệp thủy sản. Tuy
nhiên, vài năm trở lại đây, chuỗi cung ứng thủy sản ngày càng được mở rộng cùng với sự tham gia của nhiều thành phần, vì vậy,
việc quản lý rủi ro trong chuỗi ngày càng khó khăn và phức tạp hơn.Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng một phương pháp
chung để quản lý rủi ro cho các thành phần trong chuỗi. Trước tiên, nghiên cứu sử dụng mô hình SCOR để xác định các hoạt động
cụ thể trong chuỗi cung ứng từ đó nhận diện các rủi ro có thể xảy ra từ các hoạt động. Tiếp đến, mô hình House Of Risk 1 (HOR-
1) được xây dựng để xác định mối quan hệ giữa rủi ro với nguyên nhân gây ra rủi ro. Bên cạnh đó, tác giả tiếp tục phát triển mô
hình House of Risk 2 (HOR-2) để xây dựng các giải pháp nhằm giảm thiểu, làm dịu nhẹ rủi ro và xem xét các yếu tố hiệu quả nhất.
Mô hình khảo sát được thực hiện tại một số doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn Cần Thơ, thuộc ĐBSCL. Kết quả chỉ ra rằng, 22
rủi ro và 20 tác nhân được nhận diện thông qua kết quả khảo sát. Hơn nữa, 10 rủi ro có chỉ số ảnh hưởng xếp hạng cao nhất được
chọn để phân tích trong mô hình giải pháp HOR-2.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-05