Quay trở lại chi tiết bài viết Nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng thủy sản dựa trên việc thiết lập mô hình ngôi nhà rủi ro HOR Tải xuống tải PDF