CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Factors influencing to choice commercial banks for transactions of individual customers in Bien Hoa City

  • Nguyễn Cao Quang Nhật
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng; Quyết định lựa chọn; Các NHTM trên địa bàn thành phố Biên Hòa; Mô hình Binary Logistic

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa
bàn thành phố Biên Hòa. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy, nhân tố Quy mô tác động mạnh nhất đến quyết định
lựa chọn ngân hàng, kế tiếp là lợi ích dành cho khách hàng, chất lượng dịch vụ và cuối cùng là hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh
đó, nghiên cứu này cũng xem xét sự khác biệt trong việc đánh giá các nhân tố giữa các khách hàng cá nhân có giới tính, độ tuổi,
trình độ, thu nhập, nghề nghiệp khác nhau. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách
hàng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-06