Quay trở lại chi tiết bài viết TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tải xuống tải PDF