NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Improving the effectiveness of SMEs’bank financing in Viet Capital Bank, Dong Nai branch

  • Nguyễn Văn Dũng
Từ khóa: Ngân hàng; Tín dụng; Hiệu quả; DNVVN; Đồng Nai

Tóm tắt

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi quốc gia, kể cả các quốc gia có trình độ phát
triển. Hoạt động tài trợ tín d????ng cho DNVVN là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng đối vơi sự tồn tại và phát triển
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế. Tuy nhiên hoạt động tài trợ tín d????ng của hệ thống ngân hàng luôn chứa đựng
nhiều rủi ro, do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín d????ng là vô cùng c????n thiết cho ngân hàng TMCP Bản Việt và vơi cả doanh
nghiệp. Nghiên cứu này t????p trung phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín d????ng đối vơi các DNVVN tại Ngân hàng
TMCP Bản Việt CN Đồng Nai. Ph????????ng pháp nghiên cứu đ????ợc sư d????ng gồm ph????????ng pháp thu th????p, xư lý số liệu; ph????????ng pháp so
sánh, và phân tích. Hoạt động tín d????ng tại chi nhánh Đồng Nai đã đạt đ????ợc những kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu quả tín d????ng
đối vơi các DNVVN tại chi nhánh còn ch????a cao. Nhóm tác giả đã đ????a ra một số giải pháp nh????m nâng cao hiệu quả hoạt động tài
trợ tín d????ng đối vơi DNVVN tại Ngân hàng Bản Việt CN Đồng Nai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-06