TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Public investment restructuring in Vietnam: Current situation and solution

  • Dương Thị Tình
Từ khóa: Tái cơ cấu đầu tư công; Tăng trưởng kinh tế; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng; Cấu trúc nền kinh tế.

Tóm tắt

Đầu tư công có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng vai trò là đòn bẩy đối với một số ngành và vùng
trọng điểm, đồng thời thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Việt Nam. Trước đòi hỏi nâng
cao hiệu quả đầu tư công cũng như chấp hành các chủ trương của Đảng, Quốc hội về đầu tư công, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư
công nhằm thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế Việt
Nam. Bài viết phân tích rõ thực trạng tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2010-2016, đánh giá những thành công, hạn chế và đề xuất
giải pháp cho giai đoạn 2017-2020.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-06