MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN ĐÌNH CÔNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Some solutions to enhancing the effectiveness in implementing employee's struggle according to current laws

  • Nguyễn Lê Hoàng Anh
  • Lao Sen
  • Huỳnh Thị Như Hiếu
Từ khóa: Đình công; Người lao động; Người sử dụng lao động; Tỉnh Đồng Nai; Pháp luật lao động

Tóm tắt

Tình hình đình công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp,tạo nên
không khí căng thẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hiện tượng đình công diễn ra ở nhiều doanh nghiệp tại tỉnh
Đồng Nai trong những năm gần đây đã đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết trong quá trình thực hiện các chính sách
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó, phân tích những giải pháp có thể thực hiện được trên thực tế bằng những
kiến thức chung về pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-06