Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại Nhà máy CADIVI miền Đông

  • Nguyễn Văn Tân
  • Phan Trương Trọng Huy
  • Nguyễn Thái Huy
  • Bùi Phước
  • Nguyễn Mạnh Sơn
Từ khóa: Sự gắn kết, Nhân viên, CADIVI, Dây cáp điện

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam – Chi nhánh Nhà máy CADIVI Miền Đông. Nghiên cứu khảo sát 237 nhân viên đang làm việc tại Nhà máy CADIVI Miền Đông thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả cho thấy 7 yếu tố có tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên theo mức độ giảm dần: (1) Tiền lương, (2) Phúc lợi, (3) Người quản lý, (4) Cơ hội đào tạo và phát triển, (5) Bản chất công việc, (6) Môi trường làm việc, (7) Đồng nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp cho Ban lãnh đạo Nhà máy có thể đưa ra những chính sách và giải pháp thích hợp giúp nâng cao sự gắn kết của nhân viên, tăng hiệu quả làm việc cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-09