Tác động của năng lực động đến thành quả của doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tại Duyên hải Nam Trung Bộ

  • Võ Tấn Phong
  • Võ Thị Tâm
Từ khóa: Năng lực động, Đổi mới, Định hướng khởi nghiệp, Thành quả của doanh nghiệp, Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa

Tóm tắt

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) phụ thuộc vào nguồn lực và năng lực mà DN đang chiếm hữu, phát triển và khai thác. Đến lượt mình, năng lực cạnh tranh quyết định thành quả của DN. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và đo lường mức độ tác động của NLĐ đến thành quả của doanh nghiệp (TQDN) và vai trò trung gian của định hướng khởi nghiệp (ĐHKN) và đổi mới trong sự tác động của NLĐ đến TQDN. Phương pháp mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (Partial least squares structural equation modeling) (PLS-SEM) được sử dụng. Mẫu nghiên cứu với 405 quan sát được thu thập bằng phương pháp phi xác suất. Đối tượng khảo sát là các nhà quản trị doanh nghiệp du lịch (DNDL). Kết quả nghiên cứu cho thấy NLĐ tác động trực tiếp và gián tiếp đến TQDN du lịch nhỏ và vừa thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB), Việt Nam thông qua ĐHKN và đổi mới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-09