Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại HDBank khu vực tỉnh Đồng Nai

  • Nguyễn Thị Phương Huyền
  • Đỗ Thị Thùy Trang
  • Nguyễn Thị Yến Ngọc
  • Nguyễn Quốc Huy
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, Mobile banking, HDbank

Tóm tắt

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng thương mại, việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng là một vấn đề quan trọng mà các ngân hàng, bao gồm cả HDbank quan tâm. Với sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng số, đặc biệt là dịch vụ Mobile banking, việc phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn được các ngân hàng chú trọng. Nghiên cứu này đã được tiến hành nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại HDbank trong khu vực tỉnh Đồng Nai, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút thêm khách hàng. Phương pháp phân tích hồi quy đã được sử dụng với dữ liệu khảo sát từ 350 khách hàng đang sử dụng dịch vụ Mobile banking của HDbank tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 06 yếu tố có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ Mobile banking, bao gồm: Hiệu quả (HQ), Bảo mật (BM), Sự đáp ứng (DU), Sự bảo đảm (BD), Sự đồng cảm (DC) và Ưu đãi (UD).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-10