Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên VNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  • Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  • Nguyễn Thị Tươi
  • Hoàng Thị Quỳnh Anh
Từ khóa: Quan hệ lãnh đạo, Công việc phù hợp, Điều kiện làm việc, Lương và phúc lợi, Đào tạo và phát triển

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên VNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện trong thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023. Bài nghiên cứu đã khảo sát 220 phiếu, mỗi phiếu là một nhân viên và 192 phiếu trả lời hợp lệ tại VNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhóm tác giả áp dụng cả hai phương pháp định tính và định lượng. Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành. Năm nhân tố được sắp xếp thứ tự ưu tiên theo hệ số hồi quy đã chuẩn hóa gồm: (1) Quan hệ lãnh đạo, (2) Công việc phù hợp, (3) điều kiện làm việc, (4) lương và phúc lợi và (5) đào tạo và phát triển. Trên cơ sở kết quả chạy hồi quy tuyến tính bội, nhóm tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm góp phần nâng cao lòng trung thành của nhân viên VNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-10