Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ ngân hàng di động tại SHB chi nhánh Đồng Nai

  • Phan Thành Tâm
  • Ngô Tiến Thọ
  • Trần Chí Tâm
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, Di động, Ngân hàng, Chi phí, Độ tin cậy

Tóm tắt

Phát triển dịch vụ Mobile Banking của các ngân hàng thương mại là một vấn đề mang tính cấp thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang muốn đẩy mạnh tiến trình thanh toán không dùng tiền mặtvới sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và sự giống nhau cơ bản giữa các dịch vụ ngân hàng. Việc cung cấp những dịch vụ Mobile Banking với chất lượng cao thực sự là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với các ngân hàng Việt Nam hiện nay. Với kết quả khảo sát 520 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động tại SHB chi nhánh Đồng Nai, nghiên cứu đã thu thập 494 phiếu, tỷ lệ 95,00%. Kết quả nghiên cứu cho thấy sáu nhân tố được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thực hiện hàm ý chính sách từ cao đến thấp. Độ tin cậy (0,427), cảm nhận về chi phí (0,407), mức độ đáp ứng (0,313), sự đồng cảm (0,189), phương tiện hữu hình (0,152) và năng lực phục vụ (0,114) là hệ số beta được chuẩn hóa cao nhất đến thấp nhất. Đây là kết quả nghiên cứu và có ý nghĩa cho các nhà làm chính sách cần ưu tiên thực hiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-10