Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  • Phan Thành Tâm
  • Hoàng Minh Đạt
  • Trần Vũ Hoài Hạ
Từ khóa: Hoạt động, Rủi ro, Quản trị, Thương mại, Ngân hàng

Tóm tắt

Một yếu tố quan trọng là quản trị và giám sát rủi ro hoạt động; chúng là bảo vệ của ngân hàng để ngăn chặn vi phạm các nguyên tắc quản trị rủi ro ngân hàng. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát với 350 cán bộ, nhân viên tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thu về với 336 phiếu trả lời hợp lệ thông qua phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng có năm yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động với mức ý nghĩa là 5%. Với hệ số R 2 điều chỉnh là 0,604, nghiên cứu cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội đã được xây dựng phù hợp với tập dữ liệu. Cuối cùng, nhóm tác giả đưa ra năm ý tưởng về chính sách có thể cải thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động với năm yếu tố được ưu tiên cao nhất đến thấp nhất: cấu trúc tổ chức quản trị rủi ro hoạt động có hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0,468 và quan điểm lãnh đạo về quản trị rủi ro hoạt động có hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0,159 thấp nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-10