Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  • Lữ Phi Nga
  • Nguyễn Quốc Huy
  • Trần Thị Thanh Thủy
Từ khóa: Quyết định sử dụng thẻ tín dụng, Sự an toàn, Sự thuận tiện, Ảnh hưởng xã hội, Lợi ích

Tóm tắt

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ có vai trò bảo vệ tài chính, tiết kiệm cho cá nhân,
gia đình mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững.
Chính vì vây, mục tiêu của bài báo là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định
mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và
trên cơ sở đó nhóm tác giả đề xuất hàm ý quản trị góp phần gia tăng ý định mua
các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng
phương pháp định tính thông qua nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu các văn bản, tài
liệu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng được thực hiện
với mẫu gồm 350 khách hàng, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến và xác định
được năm yếu tố với mức ý nghĩa là 5%. Sau cùng, nhóm tác giả đã đề xuất được
năm hàm ý quản trị theo thứ tự ưu tiên: Sự an toàn; ảnh hưởng xã hội; sự thuận
tiện; tính dễ sử dụng và lợi ích. Kết quả nghiên cứu góp phần định hướng cho
các tổ chức bảo hiểm nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhằm
phục vụ các khách hàng tốt hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-10