Phân tích uốn tĩnh của tấm FGM không hoàn hảo

  • Nguyen Dinh Du
  • Nguyen Ba Ngoc Thao
Từ khóa: Tấm FGM, Không hoàn hảo, Công khả dĩ, Phương pháp giải tích, Uốn tĩnh

Tóm tắt

Bài báo lần đầu tiên sử dụng phương pháp giải tích để nghiên cứu đáp ứng uốn tĩnh của tấm làm bằng vật liệu biến đổi chức năng (FGM) không hoàn hảo về sự phân bố vật liệu, trong đó vật liệu tấm được tạo ra từ hai thành phần chủ yếu là gốm và kim loại. Phương trình cân bằng của tấm được thiết lập dựa trên lý thuyết biến dạng cắt dạng hàm lượng giác và nguyên lý công khả dĩ, lý thuyết tính toán được kiểm chứng thông qua so sánh với các công trình đã công bố. Bài báo cũng khảo sát một số yếu tố vật liệu, hình học đến đáp ứng uốn tĩnh của tấm, các kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà thiết kế, chế tạo kết cấu FGM trong thực tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-10