Vai Trò Của Tầng Lớp Sĩ Tộc Trong Hoạt Động Chính Trị Thời Minh Trị Duy Tân

  • Trần Thị Gái Trường Đại học Lạc Hồng, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Từ khóa: : Công cuộc Minh Trị Duy Tân, Tầng lớp sĩ tộc, Cải cách Minh Trị

Tóm tắt

Vào thời Minh Trị Duy Tân (1868 - 1912) nền kinh tế, chính trị, văn hóa, đời sống Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. Để có được những thành tựu trong mọi mặt, vai trò đóng góp của tầng lớp sĩ tộc là rất đáng kể. Vì vậy, trong bài viết lần này, chúng tôi xin phép trình bày về sự đóng góp của tầng lớp sĩ tộc trong công cuộc Minh Trị Duy Tân ở lĩnh vực chính trị.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-30