QUAN HỆ GIỮA LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI KỲ CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO

  • Nguyễn Mạnh Hùng Trường Đại học Thành Đô
  • Cao Xuân Thắng Trường Đại học Thành Đô
Từ khóa: Đảng lãnh đạo, Giai cấp, dân tộc, Quan hệ giữa lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tóm tắt

Giải quyết mối quan hệ giữa lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam thời kỳ có Đảng lãnh đạo là vấn đề quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Để giải quyết mối quan hệ giữa hai chuyên ngành trên, đòi hỏi chủ thể phải dựa chắc trên cơ sở đối tượng, phương pháp nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của mỗi môn học. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam trong thời kỳ có Đảng lãnh đạo, thông qua đó bàn luận về vận dụng kiến thức trên vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay nói chung và Trường Đại học Thành Đô nói
riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-31