MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA NHÀ NƯỚC, TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  • Nguyễn Thị Tố Uyên Trường Đại học Thành Đô
  • Nguyễn Hữu Việt Trường Đại học Thành Đô
Từ khóa: Chính sách phát triển tài sản trí tuệ, Kinh tế - xã hội, Quản lý Nhà nước về tài sản trí tuệ, 63 tỉnh, thành phố

Tóm tắt

Tài sản trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển kinh tế tại địa phương. Chính sách của Nhà nước từ Trung ương tới địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường thúc đẩy việc xây dựng, bảo vệ, sử dụng và phát triển các tài sản trí tuệ. Bài viết phân tích kết quả triển khai thực hiện chính sách phát triển tài sản trí tuệ của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm phát triển các tài sản trí tuệ đó sau bảo hộ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-31