NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC QUẢNG BÁ TRÊN CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI

  • TRƯƠNG HỮU NGHĨA
  • NGUYỄN THỊ TÚC
Từ khóa: Chủ nghĩa dân tộc, mạng xã hội, ngữ cảnh, người ảnh hưởng, sản phẩm địa phương, thái độ

Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố tác động đến thái độ của người tiêu dùng tại TP.HCM đối với sản phẩm địa phương được quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Tác giả thực hiện nghiên cứu định lượng với 540 mẫu khảo sát được thu thập trực tiếp từ đáp viên thông qua Google Form. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện thống kê mô tả và SmartPLS 3.0 để phân tích cấu trúc tuyến tính. Kết quả dữ liệu cho thấy Thái độ của người dùng đối với sản phẩm địa phương được quảng bá trên nền tảng mạng xã hội bị tác động mạnh nhất bởi yếu tố Ngữ cảnh, tiếp theo là Thái độ người tiêu dùng đối với người ảnh hưởng, Chất lượng cảm nhận, Kiến thức người tiêu dùng, cuối cùng là Chủ nghĩa dân tộc. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị để cải thiện thái độ người tiêu dùng đối với sản phẩm địa phương, thúc đẩy hành vi mua và sử dụng của họ.

Bài báo: https://doi.org/10.46242/jstiuh.v63i03.4819

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-02