NÂNG CAO TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • NGUYỄN THỊ THÚY CƯỜNG
Từ khóa: Tư duy phản biện; triết học Mác - Lênin; sinh viên

Tóm tắt

Bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận về tư duy phản biện và một số vấn đề lý luận của triết học Mác - Lênin về khái niệm, vai trò của tư duy phản biện cũng như vai trò của triết học trong việc nâng cao năng lực tư duy phản biện cho sinh viên. Sự cần thiết nâng cao tư duy phản biện cho sinh viên thông qua giảng dạy môn triết học Mác - Lênin. Nghiên cứu thực trạng nâng cao tư duy phản biện cho sinh viên thông qua dạy học môn triết học Mác - Lênin tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra những kết quả đạt được và một số hạn chế. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số định hướng nhằm phát triển tư duy phản biện cho sinh viên tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Bài báo: https://doi.org/10.46242/jstiuh.v63i03.4823

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-05