QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VỀ “DÂN THỤ HƯỞNG” VÀ VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  • NGUYỄN TRUNG DŨNG
Từ khóa: dân thụ hưởng, Đại hội XIII, lý luận chính trị

Tóm tắt

Quan điểm về “dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới nổi bật, quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nhân dân là trung tâm, và là chủ thể của sự phát triển, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân có quyền và được đảm bảo quyền thụ hưởng các thành quả của con tàu tăng trưởng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hội nhập. Bài viết nhằm tìm hiểu nội dung của quan điểm về “dân thụ hưởng”, qua đó vận dụng nội dung này vào giảng dạy các môn lý luận chính trị.

Bài báo: https://doi.org/10.46242/jstiuh.v63i03.4830

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-05