Từ chính sách nghiên cứu đến chính sách đổi mới tại Việt Nam

  • Bạch Tân Sinh
Từ khóa: Chính sách nghiên cứu khoa học, Chính sách phát triển công nghệ, Chính sách đổi mới, Văn hóa chính sách

Tóm tắt

Sử dụng cách tiếp cận “văn hóa chính sách” trong phân tích chính sách công lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, bài viết phân tích quá trình chuyển đổi năng động và mang tính đồng tiến hóa của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) ở Việt Nam được phân chia theo 3 thế hệ chính sách - từ chính sách đổi mới tuyến tính đến chính sách đổi mới tương tác và gần đây là chính sách đổi mới mang tính chuyển đổi.

Mã số: 21020501

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-09