Cải cách hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quốc gia của Thái Lan: ưu tiên đến sự bền vững

  • Santi Charoenpornpattana
  • Siriporn Pittayasophon
Từ khóa: Hệ thống Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, Triển khai chính sách, Kinh tế sinh học, Kinh tế tuần hoàn, Kinh tế xanh, Thái Lan

Tóm tắt

Bài báo phác thảo cải cách hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (R&I) quốc gia của Thái Lan trong những năm 2018-2019 và hướng tới các mục tiêu bền vững. Xem xét quản trị khu vực công, hệ thống ngân sách phản ánh cấu trúc quyền lực, lịch sử và nền tảng kinh tế-xã hội của một quốc gia.

Để tăng tốc phát triển công nghệ quốc gia từ chi tiêu cho R&D của Chính phủ, cần phải cải cách thể chế một cách nghiêm túc, đặc biệt là trong quy trình ngân sách. Cải cách gần đây trong hệ thống R&I của Thái Lan đã được thực hiện trong năm 2018-2019. Quỹ Khuyến khích Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới được thành lập như một công cụ quan trọng triển khai chính sách. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích và đánh giá cuộc cải cách R&I gần đây của Thái Lan cũng như sự định hướng lại mới nổi của Thái Lan trong hệ thống ngân sách và tài trợ. Bài viết này cũng minh họa định hướng chính sách của Thái Lan theo hướng “Nền kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh” hay ngắn gọn là “BCG”- là ưu tiên quốc gia. Chính sách BCG là một ví dụ điển hình về những nỗ lực sau cải cách của Chính phủ trong việc sắp xếp lại hệ thống ngân sách và tài trợ, theo hướng ưu tiên quốc gia.

Mã số: 21050501

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-09