Khung năng lực cho cán bộ nghiên cứu trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Việt Nam

  • Từ Thảo Hương Giang
  • Trần Quang Huy
  • Vũ Thị Ánh Tuyết
  • Nguyễn Thị Hồng
Từ khóa: Khung năng lực, Đội ngũ nghiên cứu, Đào tạo và phát triển, Tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tóm tắt

Khung năng lực đã được quan tâm nghiên cứu với nhiều kết quả công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Tuy nhiên, chưa có nhiều công bố kết quả nghiên cứu về phát triển cán bộ nghiên cứu dựa trên khung năng lực tại Việt Nam. Bài báo này, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và phân tích dữ liệu khảo sát tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Việt Nam và đề xuất khung năng lực dành cho cán bộ nghiên cứu. Dữ liệu khảo sát thu thập từ 600 cán bộ nghiên cứu được kiểm định bằng kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để khẳng định sự phù hợp của khung năng lực giúp cải thiện kết quả hoạt động nghiên cứu, đề xuất áp dụng cho đào tạo và phát triển cán bộ nghiên cứu trong thời gian tới.

Mã số: 21053101

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-09