Tác động của khoa học mở đối với hoạt động khoa học và công nghệ và gợi suy chính sách cho Việt Nam

  • Hà Công Hải
Từ khóa: Khoa học và công nghệ, Khoa học mở, Chính sách KH&CN, Hoạt động KH&CN, Truy cập mở

Tóm tắt

Khoa học mở là chủ đề được các học giả trên thế giới quan tâm nghiên cứu trong khoảng gần hai thập niên trở lại đây. Kết quả nghiên cứu (KQNC) cho thấy, khoa học mở là một cách tiếp cận mới cho quy trình nghiên cứu khoa học, được tiến hành thông qua hoạt động hợp tác và cách thức mới để lan tỏa tri thức rộng rãi và nhanh chóng dựa trên nền tảng công nghệ số. Bài viết này tập trung phân tích, chỉ rõ những tác động tích cực và thách thức đặt ra của khoa học mở đối với hoạt động KH&CN, đánh giá khái quát thực trạng chính sách có liên quan đến khoa học mở ở Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất một số gợi suy về chính sách thúc đẩy phát triển khoa học mở ở Việt Nam.

Mã số: 21042001

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-09